Srijeda, Studeni 25, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRAD PAG OBJAVIO NATJEČAJ ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

AddThis Social Bookmark Button

Na oglasnoj ploči Grada Paga objavljen je natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim su obuhvaćene oranice, pašnjaci i vinogradi na području katastarskih općina Dinjiška, Kolan, Pag i Povljana. Zemljište se daje u zakup na dvadeset godina po početnoj cijeni od 200 kuna po hektaru za pašnjake i 400 kuna po hektaru za oranice i vinograde.

 Kriterije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, kao i cijenu odredilo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a gradska uprava provodi natječaj. Nakon provedenog natječaja dokumentacija će se dostaviti ministarstvu. Pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta imaju nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Uz te opće uvjete u natječaju je naveden i niz posebnih uvjeta koji će se koristiti u slučaju ako se isto zemljište javi više osoba. U takvim slučajevima prvenstvo imaju fizičke i pravne osobe koje su već u posjedu zemljišta koje se daje u zakup, ako pri tome redovito podmiruju obaveze prema Gradu i državi i branitelji. Po završetku natječaja Gradsko vijeće će utvrditi najpovoljnije ponuđače, a odluka o najpovoljnijim ponuđačima će se dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje daje suglasnost. Nakon što se dobije suglasnost ministarstva,  nacrti ugovora o zakupu dostavit će se Županijskom državnom odvjetništvu koje treba dati svoje mišljenje. Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta završit će potpisivanjem ugovora o zakupu između Grada Paga, zastupanog po gradonačelniku i najpovoljnijeg ponuđača.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika